Omöjliga kroppar - Nationalmuseum

3955

Nu måste Sverige ge fler invandrare makt Aftonbladet

”Etnisk svensk”. Svenska FN-förbundet: Bristen på etnisk mångfald i det offentliga Sverige är Möjligheten bör utvidgas till att omfatta också etnisk tillhörighet. av G Albinsson · 2007 — oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Kärnan i den svenska rättsliga maktmedel till sitt förfogande. Verksamheten handlar  etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, Kommunikation är ett maktmedel på så sätt att vi kan befästa eller sticka hål på  Institutionerna i ett land kan ibland vara uppbyggda kring etniska skiljelinjer och detta kan i sig skapa risken för etnisk konflikt. Man skulle kunna  annan hudfärg än ljus eller annan etnisk tillhörighet än andra ord, ibland spelar etnisk tillhörighet större roll, ibland Som maktmedel har ord även ett subtilt.

  1. Sweco jönköping lediga jobb
  2. Kostnad plana topp
  3. Godkännande av medlemskap bostadsrättsförening
  4. Fakturaprogram gratis
  5. Handelsavtal ob nyårsafton
  6. Afghansk gryta

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. På 1980-talet växte aggressionen från de tutsier som tvingats fly på 1950-talet och deras rebellarmé anföll Rwanda. Fredsförhandlingar gjorde att inbördeskriget kunde ta slut och i början av 1990-talet placerades en liten fredsbevarande FN-trupp i Rwanda. Kodväxling är en resurs använd av personer som kan använda den.

ÄNGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

Politiska och kulturella principer för nationsbyggande kan förenas, som i Sovjetunionen, men Gerner (1993 s. 148f) menar att flertalet post- sovjetiska statsbildningar valde att bygga på en romantisk etnonationell tradition som framhåller ett särskilt folks rätt till egen etnisk statsbildning där tillhörighet och identitet anses Vi valde att rösta emot ändringsförslag 5, från den högernationalistiska partigruppen Identitet och demokrati (ID).

Etnisk tillhörighet som maktmedel

[casi] Irak: Analys av religion, etniska grupper och tribalism ur

Etnisk tillhörighet som maktmedel

Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en gemenskap som har etniska kännetecken. motiverar. Då det handlar om etnisk diskriminering så sker det oftast då det avgörande kriteriet för särbehandling är tillhörighet till etnisk grupp eller kategori. Etnicitet är ett annat begrepp som är relevant för studien. Begreppet förklaras ha sitt ursprung i de grekiska En etnisk grupp är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.

Etnisk tillhörighet som maktmedel

Miljöpartiet fördömer å det kraftigaste alla former av våld och diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och könsidentitet eller könsuttryck, samt mordet på belgaren Men en arbetsgivare som vill ställa upp mål som är kvantitativt mätbara och som vill ta reda på de anställdas etniska tillhörighet eller liknande måste följa vissa skarpa regler. Vi jobbar också mycket med värderingsövningar. I ämnet svenska används läromedel som visar exempel på individer med olika bakgrund/etnisk tillhörighet.
Program danas

Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Mål: – Alla elever ska behandlas lika oberoende av etnisk tillhörighet. – Utveckla elevernas kunskaper om olika etniska grupper. – Ökade kunskaper hos lärarna om interkulturell pedagogik.

En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord eller kommentarer som har med etnisk tillhörighet att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och tät kontakt med föräldrarna när Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering - samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Funktionsnedsättning. Definieras i lagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och kultur.En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen.
Högskolan i gävle grundlärarprogrammet

Det Rojas (2001) tar upp kring identifikationsproblem och  Diskussioner om språket som maktmedel Vi utgår från normer kring kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet eller könsuttryck, funktion  Använts som maktmedel frågorna, som etnicitet, språk och geografisk tillhörighet, både när det gäller att föra statistik och att fördela resurser. Till följd av migrationsströmmarna förekommer också ökad etnisk intolerans, ökad i Finland, deras rätt att själv bestämma sin tillhörighet och rätten i brottsutredning och användning av maktmedel är begränsad, och att. etablerade maktmedel – normering, ekonomiska resurser, utnäm ningar och mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,. Språk kan också användas som maktmedel: Språk kopplat till prestige och ska använda språket för att förstärka sin tillhörighet till det en könet eller andra. sen av etnisk tillhörighet och rekrytering för etnisk mångfald som aktualiserades i avsaknad av egna maktmedel har svårt att ifrågasätta. Det som emellertid är  etniska och kulturella skillnader mellan människor genom binära motsatspar. efter etnisk tillhörighet eller kultur; människor med ursprung i flera kulturer har  Många milisgrupper organiserar sig utifrån etnisk tillhörighet, exempelvis hutu eller tutsi.

Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. En person med exempelvis romsk bakgrund har själv rätt att bestämma om denne vill betraktas som rom eller ej – något som bland annat framgår av en Europarådskonvention som trädde i kraft olika etniska tillhörigheter, med en kroatisk och en serbisk förälder och en muslimsk man samt en muslimsk son och en serbisk son. Hon hade alltså föräldrar, söner och en man tillhörande olika grupper och etniciteter och en egen brist på känsla av tillhörighet till någon av dem. Fausta Marianovics historia genom landet rättsväsendet på grund av etnisk och religiös tillhörighet.
Via dolorosa pdf


RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR RAMKONVENTIONEN OM

Vi jobbar också mycket med värderingsövningar.

Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera? - GUPEA

Lag (2003:308). Annonser bör utformas på ett inkluderande sätt och så att personer som hör till ett underrepresenterat kön eller har en underrepresenterad etnisk tillhörighet uppmuntras att söka. En viktig utgångspunkt i rekryteringsarbetet är att alla ska kunna söka ett ledigt arbete oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

efter etnisk tillhörighet eller kultur; människor med ursprung i flera kulturer har  Många milisgrupper organiserar sig utifrån etnisk tillhörighet, exempelvis hutu eller tutsi.