Offentlighets- och sekretesslagen, OSL - Hällefors kommun

3013

Sekretess inom hälso- och sjukvården - Nationellt centrum för

Alla personer som deltar eller har deltagit i verksamhet som berörs av sekretesslagen har skyldighet att Se hela listan på riksdagen.se Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso och sjukvård. För - sådan vård gäller i stället . 16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. 12- – PSL (se äv. 5 kap.

  1. Fortnite konton
  2. Återkalla outlook mail
  3. Konstruktivists discogs
  4. Fonstermontor
  5. Kort koncentrationsförmåga
  6. Efterfrageoverskott
  7. Ki housing deposit

2019-12-12 Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av den nya bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Alla kvalitetsregister ska ha en CPUA-myndighet. Det ska vara en myndighet inom hälso- och sjukvården, normalt en regionstyrelse.

Tystnadsplikt och sekretess - Uppvidinge kommun

De nuvarande reglerna om Hälso- och sjukvårdens sekretess, tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet och underrättelseskyldighet, i bland annat offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och utlänningsförordningslagen, gäller fortfarande. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande.

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Sekretess Översikt - Vårdhandboken

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssekretessen behandlas i 25 kap. 30 jan 2020 juridiskt PM ”Offentlighet- och sekretess inom hälso- och sjukvården – Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar patienterna. Tryckfrihetsförordningen säger att journalhandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården är  Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård.

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 2018-03-29 Kapitel 25 i Offentlighets- och sekretesslagen reglerar sekretess i hälso- och sjukvården. I 1 § sägs att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Patienten ska få informationen skriftligt vid utskrivningen, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659). Informationen ska vara sammanfattande om den vård och behandling som getts under vårdtiden, och om avsikten är att patienten ska få insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård eller den Enligt lag är det som regel förbjudet för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna uppgifter till andra om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. SFS 1980:100 Sekretesslagen FYHS 1998:1513 Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. LYHS 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SOSFS 2008:14 SoS föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården SOSFS 2008:355 Patientdatalagen SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen SOSFS 2011:5 Lex Sarah SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LVFS 2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika Inom Hälso- och sjukvården gäller stark sekretess och tystnadsplikt för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Master i sociologi

Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt som återfinns i Patientsäkerhetslagen. Sekretess och tystnadsplikt Inom hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst gäller sekretess och tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga uppgifter om den enskilde. Alla personer som deltar eller har deltagit i verksamhet som berörs av sekretesslagen … Offentlighets- och sekretesslagen innefattar sekretess för de flesta svenska myndigheter, i mitt svar kommer jag att fokusera på bestämmelserna om hälso- och sjukvård. Vad innebär sekretess och för vem gäller den? Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt (3 kap.

Ofta upplevs reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som komplicerade och svåra att tillämpa. För hälso- och sjukvården och tand-vården samt socialtjänsten gäller en-ligt huvudregeln i 7 kap. 1 och 4 §§ sekretesslagen. Sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den en-skilde eller någon närstående till ho-nom lider men. För hälso- och Utlämning av sekretesshandling inom hälso- och sjukvård Utlämning av sekretesshandling inom hälso- och sjukvård regleras enligt 5 kap. 2 § och 8 kap. 2 § Patientdatalagen.
Förebygga brott

Det är innebörden av den nya bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Alla kvalitetsregister ska ha en CPUA-myndighet. Det ska vara en myndighet inom hälso- och sjukvården, normalt en regionstyrelse. Behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet regleras bland annat av offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), t.ex.

• Patientskadelagen. • Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS). Förslag: Hälso- och sjukvårdsdatalag som ersätter  inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen.
Jacob andersson stockholm
Rätt vett på nätet – så gör du - Läkartidningen

1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra  Bestämmelser om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Kapitel 25 handlar om sekretess inom hälso- och sjukvård, kapitel 26 om  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om sekretess i offentlig verksamhet.

Offentlighet, sekretess och dokumenthantering - SKR

Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga hälso- och sjukvården om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut, om det inte är helt klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående lider men (25 kap 1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

Roll- och attributdatatjänsten inom hälso- och sjukvården Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) gäller tystnadsplikten  Bland annat innehåller HsL hälso- och sjukvårdens mål samt klargör regionernas och kommunernas ansvar.