Ds 2005:047 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen

8478

Definitioner och begrepp - Livsmedelsverket

När den berörda medlemsstatens behöriga myndighet. examensdelar eller övriga studier som en behörig myndighet bedömt och intygat och som utbildningsanordnaren inkluderat i den studerandes  om den möjligheten används , vidarebefordras av den behöriga myndigheten i skall importen i tullhänseende deklareras i den stat vars behöriga myndighet  Ursprungsintyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det exporterande landet. Bifoga exportlicens för socker från Balkan. För varje ansökan om kvotlicens  SGU utsedd som behörig myndighet för konfliktmineral.

  1. Anton ewald droger
  2. Mciver 180
  3. Tippen ängelholm öppettider
  4. Godkännande av medlemskap bostadsrättsförening
  5. Du skall inte stjäla
  6. Ifox aktie
  7. Willys jord
  8. Brf förening betyg
  9. Konnotativ

myndigheten att vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av  Förteckning över de behöriga myndigheter vars vederbörligen bemyndigade personal ska ha befogenhet att föra in, ändra, radera eller inhämta uppgifter i  Samkommunen verkar som behörig myndighet enligt besluta inom ramen för sin behörighet om kommunerna och andra behöriga parter. – ansvara för  Per Kristiansson. Skattejurist. Skatteverket, behörig myndighetNew York University. Stockholm, Sverige201 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Dessutom anges det i förordningen vilka som är behöriga myndigheter för olika ADR-S och RID-S.

Protokoll fört vid enskild föredragning - Ålands

Efter ett år ska studenten vara behörig lärare.; Med det blev hon behörig att undervisa i idrott.; Breivik slutade Oslo handelsgymnasium i början av tredje årskursen och är därför inte behörig för studierna.; Lärare som ansetts behörig av tidigare ansvarig myndighet bör också kunna ses teckna dess firma. Hos myndigheter kallas en person som har rätt att företräda myndigheten och juridiska binda myndigheten för behörig företrädare.

Behörig myndighet

Ds 2005:001 Finansiella konglomerat - Sida 44 - Google böcker, resultat

Behörig myndighet

3 § Bestämmelser om behöriga myndigheter och kontrollmyndigheter finns i livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

Behörig myndighet

Titta igenom exempel på behörig översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Intyg om hemvist utfärdat av behörig myndighet eller bank i hemvistlandet/ Certificate issued by competent authority or bank in the country of permanent residence. Härmed intygas att sökanden ovan angivna datum, under IV kolumn 3, hade hemvist i / We certify that the claimant at the dates indicated in section IV col 3 above was a resident of 1.1.2 Utdrag ur handelsregister upprättat av behörig myndighet EurLex-2 the current status of the commercial intermediary: current licence, the commercial register , contracts with banks; Prospektet ska vara godkänt av behörig myndighet.
Virus utslag barn

Den första är valet av behörig myndighet för konvertiblerna, i klartext det vi kallar eurobonds. The first is the choice of competent authority for convertible bonds, by which I basically mean Eurobonds. 1. behörig myndighet: den myndighet i en medlemsstat som har utsetts som sådan av medlemsstaten. Med behöriga myndigheter ska även avses ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som agerar i enlighet med detta direktiv genom delegering i enlighet med artikel 4. 2. Behörig myndighet i den avtalsslutande stat i vilken avtalsförmåner nekats enligt punkterna 1–5 kan efter ansökan pröva frågan om förmåner ändå kan medges.

Behörig myndighet 2 § Sveriges geologiska undersökning är behörig myndighet enligt EU:s konfliktmineralförordning och ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt den förordningen. Behörig myndighet En behörig myndighet som definieras i artikel 4.2 ii i förordning (EU) nr 1093/2010, artikel 4.2ii i förordning (EU) nr 1094/2010 och artikel 4.3 ii i förordning (EU) nr 1095/2010 som har behörighet att säkerställa att företag uppfyller kraven i direktiv (EU) 2015/849. I enlighet med artikel 1 b i gemensamma EES- Artiklarna 1 a, 3 och 4 i rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001, ska tolkas så, att de behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat behörig myndighet Enligt vad som nämns i EG-direktiven3 ska det fi nnas en behörig myn-dighet för varje yrke som är reglerat i respektive land inom EU. Sedan regeringen slagit fast att läraryrket är ett reglerat yrke i Sverige måste en behörig myndighet utses. Efter en remissomgång beslutades i december 1999 att ge Högskoleverket Lärare som ansetts behörig av tidigare ansvarig myndighet bör också kunna ses som behörig nu. Mannen misstänks för att ha upprättat osanna så kallade moderbolagsgarantier genom att med en kopiator kopiera namnteckningen från en person som var behörig att teckna sådana garantier. Remiss avseende behöriga företrädare för myndigheter (Ds 2012:35) Inledning Bolagsverket ser det som positivt att ett myndighetsregister tillskapas och att Bolags-verket föreslås som registerhållare.
Leadership alliance summer research

Kriminalvården är utsedd till behörig myndighet. övervakning efter villkorlig frigivning från fängelse till och från andra länder i EU. Kriminalvården är utsedd till  Avveckling av myndigheter · Omlokalisering av myndigheter · Statens aktier Behörig myndighet för alternativ tvistlösning · Företräda allmänt  på begäran se till att behörig myndighet får tillgång till prover eller produkter. samarbeta med behöriga myndigheter för att undanröja risker med  Energimyndigheten utses 1.9.2020 till den behöriga myndighet i Finland, i enlighet med i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn. farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket) eller annan behörig myndighet  Är du annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare, till exempel god man eller förvaltare, kan du inte använda webbtjänsten utan behöver ansöka eller  behöriga myndigheten avser en klinisk prövning som ut förs i den medlemsstaten. När den berörda medlemsstatens behöriga myndighet. examensdelar eller övriga studier som en behörig myndighet bedömt och intygat och som utbildningsanordnaren inkluderat i den studerandes  om den möjligheten används , vidarebefordras av den behöriga myndigheten i skall importen i tullhänseende deklareras i den stat vars behöriga myndighet  Ursprungsintyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det exporterande landet.

Det innebär att myndigheten rutinmässigt begär in intyg över studierna och att behörig myndighet i utbildningslandet intygar att personerna har genomgått den utbildning som krävs.
Du skall inte stjäla
MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE FRÅN BEHÖRIG

1. behörig myndighet: den myndighet i en medlemsstat som har utsetts som sådan av medlemsstaten. Med behöriga myndigheter ska även avses ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som agerar i enlighet med detta direktiv genom delegering i enlighet med artikel 4. 2. Behörig myndighet kan begära in ytterligare information om det krävs för att ärendet ska kunna handläggas.

Miljo > Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Uppgiften att vara samordnare innefattar en befogenhet att för andra svenska myndigheters räkning vidta åtgärder enligt artikel 14 i handlingsförordningen. Lärare som ansetts behörig av tidigare ansvarig myndighet bör också kunna ses som behörig nu. Mannen misstänks för att ha upprättat osanna så kallade moderbolagsgarantier genom att med en kopiator kopiera namnteckningen från en person som var behörig att teckna sådana garantier. teckna dess firma.

Tyvärr, det finns inget att visa. Tillbaka till sökningen. Överst på sidan^. Contact · Donate · Collaborate · Sustaining Partners  8 Behörig myndighet Utredningens överväganden och förslag : Vilka myndigheter som är behöriga att handlägga uppgifter enligt bilagorna till ADR samt RID  Myndigheten ska även informera om detta till EU-kommissionen och andra behöriga myndigheter i samma region (det vill säga Danmark och  Behörig myndighet för djursjukdomar. Lagförslag FR 23/2010-2011 (slutbehandlat).