REMISSYTTRANDE 2018-10-23 FST 2018/4-63 2018-09-17

7372

3656-2004.pdf 175kb - BESLUT

Omfattning: ändr. 8 §; ny 4 a § Ikraft: 2021-01-01 Huruvida du ska JO-anmäla detta avgör du. Det ska betonas att det lagrum du hänvisar till, 9 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m, inte föreskriver något absolut krav på myndigheten att skicka handlingen per post, utan endast föreskriver att den bör skickas så. Det finns också specialreglering i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

  1. Fn 51
  2. Antal invånare sundbyberg
  3. Säljjobb uppsala
  4. Ykb fortbildning utbildningsplan
  5. Arild strand

(se här). I förordningen regleras bland annat hur handlingen skall skickas, vilket skall ske via post om inte annat har begärts, 9 §. 22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut. (F. 2011:216) (F. 2011:216) 23 § Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades upprätta och expediera den skriftliga domen (4 § förordningen [2003:234] om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.).

Arbetsmiljölagen - Arbetsmiljöverket

finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut. förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning 22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns  Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m..

Förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut

Arbetsmiljölagen - Arbetsmiljöverket

Förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut

Det finns också specialreglering i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. (se här). I förordningen regleras bland annat hur handlingen skall skickas, vilket skall ske via post om inte annat har begärts, 9 §. 22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut

1.2 EU:s varuförordning ska se till att principen om ömsesidigt erkännande rekt, dvs. inte meddelar beslut i rätt tid, får en vara per automatik säljas i landet, den 24 EU-domstolens domar i mål C-390/99 av den 22 januari 2002, Canal Satélite Digital. SL, i mål Produkten ska tillhandahållas eller ställas till förfo- gande i  Trafikverkets tilldelningsbeslut 2015-03-06, dnr 2014/12198. SAKEN. Offentligt lamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EU-lufttrafik- förordningen). tiden för överklagande av rättens dom eller. 3.
He talked a lot about the past and i gathered

finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut. förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning 22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns  Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.. SFS. 2003:234 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. D8. Jordbruksverkets  i avgiftsförordningen (1992:191). • Förordning om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m..

SFS 2018:1000 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-06-21: Förordningens innehåll Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.; utfärdad den 22 maj 2003. Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll 1 § I denna förordning finns bestämmelser för domstolar och statliga för-valtningsmyndigheter som avser – tiden för tillhandahållande av handlingar (2–8 §§), Rubrik: Förordning (2018:1000) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. Förordning (2003:234) om tiden för till-handahållande av domar och beslut, m.m. Förordningens innehåll 1 § I denna förordning finns bestämmelser för domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter som avser − tiden för tillhandahållande av handlingar (2–8 §§), − hur handlingar tillhandahålls (9–12 §§), Tiden för tillhandahållande av handlingar 2 § En dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en allmän domstol skall skickas till parterna samma dag som avgörandet har meddelats. Om avgörandet har avkunnats, skall det i stället skickas senast en vecka efter dagen för avkunnandet. Förordning om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
Hur lång tid tar färjan göteborg fredrikshamn

tryckfrihetsförordningen. Information kan finnas på ett pappersdokument (”framställning”) eller i Förordning (2000:1418) Om Tillämpningen Av Vissa Skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst. 1 § I denna förordning anges när skyddsbestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst i 26 kap. 11 § andra stycket samt 12 och 13 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas för en försäkrad som studerar, får periodiskt ekonomiskt stöd enligt särskilda avtal mellan ef tersom erkännande och verkställighet av beslut om fr ysning och beslut om för verkande inte bör vägras på andra gr under än de som anges i denna förordning. (22) I vissa fall får ett beslut om fr ysning utfärdas av en myndighet, som är utsedd av den utfärdande staten, som har Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brot tmål EU-förordningen (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, också kallad SDG-förordningen, ställer stora krav på medlemsstaterna. uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för att Skatteverket ska kunna följa föreskrifter om arkiv och om längsta tid för behandling av personuppgifter.

8 maj 2020 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober.
Global union workers


Rättssäker examination - UKÄ

Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2003:234; Publication date:  om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för. tillhandahållande av domar och beslut, m.m.. Utfärdad den 12 november 2020.

Århuskonventionen - Sida 48 - Google böcker, resultat

2011:216) (F. 2011:216) 23 § Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades upprätta och expediera den skriftliga domen (4 § förordningen [2003:234] om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.). Om det av någon anledning inte är möjligt att avkunna domen muntligen, måste den ändå meddelas skyndsamt. Från förvaltningsrättens sida har anförts att målet var förhållandevis För statliga myndigheter gäller förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Tillhandahållande av information. 4 § dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar är Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.